Save up to 40% OFF on our top-of-the-line luggage collection.
shop

* Limited time only.

กระเป๋าเดินทาง 24 นิ้ว

กระเป๋าเดินทาง 24 นิ้วเป็นกระเป๋าที่มีขนาดใหญ่กว่ากระเป๋าเดินทางขนาดปกติ และเหมาะสำหรับการเดินทางที่ต้องการพกพาของให้มากขึ้น ซึ่งมักจะเห็นใช้กันในการเดินทางไกล หรือในการเดินทางที่ต้องใช้เวลานาน เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น

กระเป๋าเดินทาง 24 นิ้วมีความจุที่ใหญ่พอที่จะรองรับของที่จำเป็นต้องพกพาไปกับเราได้เยอะพอสมควร และยังมีช่องว่างพอสมควรสำหรับใส่ของที่สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยให้เรามีพื้นที่พอสมควรสำหรับการจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องการเพิ่มเติมในการเดินทาง ช่วยป้องกันการโดนเกิดความเสียหายกับของที่อยู่ในกระเป๋า เป็นต้น

การเลือกใช้กระเป๋าเดินทาง 24 นิ้วเพื่อการเดินทางขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของแต่ละบุคคล หากเรามีความต้องการในการพกพาของในปริมาณมาก หรือต้องการความสะดวกสบายในการจัดเตรียมของเพิ่มเติมในการเดินทาง เช่น ต้องการพกพาอุปกรณ์ไอที

สนใจสอบถามได้ทันที!
เพิ่มเพื่อน
has been added to your cart.
Checkout